Wetten, regels, privacy & klachten

Beroepscode
Het Nederlands Instituut van Psychologen heeft gedragsregels opgesteld waar psychologen zich aan moeten houden.
Deze beroepscode vindt u hier.

Rechten
Bij het aangaan van een psychologische behandeling is er sprake van een wettelijke overeenkomst met rechten en plichten.
Deze staan omschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Communicatie
Voor niet-inhoudelijke communicatie (bijvoorbeeld het maken van afspraken e.d.) kunnen we gebruik maken van de reguliere e-mail. 
Voor inhoudelijke communicatie willen wij je verzoeken om gebruik te maken van de door ons verstrekte beveiligde e-mail.
Whatsapp en reguliere e-mail zijn niet geschikt zijn voor inhoudelijke communicatie van privacygevoelige informatie.   

Toestemming voor behandeling
Bij de aanmelding bij Praktijk Lenta moet er voor kinderen tot 16 jaar toestemming worden verleend door beide gezaghebbende ouders. Ook indien ouders gescheiden zijn, is er een handtekening nodig van beide ouders om te kunnen starten. Wanneer (één van) de gezaghebbende ouder(s) niet is betrokken bij de aanmelding wordt voor het startgesprek deze toestemming schriftelijk opgevraagd.
Vanaf 12 jaar
moeten zowel het kind als de gezaghebbende ouder(s) akkoord geven om te starten met een behandeling.
Vanaf 16 jaar is toestemming van de ouders niet meer noodzakelijk.

Overleg met derden
Wij hebben als GZ- psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw toestemming inhoudelijk in overleg kunnen gaan over de aanmelding en/of behandeling. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zullen we altijd eerst met jou in gesprek gaan. 
Voor de verwijzer (meestal de huisarts) is het belangrijk om te weten of de behandeling bij Praktijk Lenta is gestart en hoe de behandeling is verlopen. Hierover wordt een korte brief gestuurd, meestal direct na intake en bij het afsluiten van het dossier. Indien dit niet gewenst is, kan dit uiteraard bij ons worden aangegeven. 

Dossier
De wet verplicht ons om een dossier aan te leggen. In dit beveiligde elektronische dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers twintig jaar te bewaren. Gegevens vanuit aanmeldingen die niet direct leiden tot een behandeling zullen voor de duur van een half jaar worden bewaard, zodat deze beschikbaar zijn indien de aanmelding toch voortgezet wordt.

Klachten
Wij zetten ons altijd in om kwalitatief goede zorg te leveren en om op een respectvolle manier samen te werken. Ervaar je onvrede in het proces of ten aanzien van onze werkwijze, dan stellen wij het zeer op prijs als je dit met ons bespreekt. Wij zullen onze uiterste best doen om je klacht te verhelpen.
Als het lastig is om de klacht met ons te bespreken en/of komen we er samen niet uit? Dan kun je terecht bij onze beroepsorganisatie LVVP. Hier kun je in contact komen met een vertrouwenspersoon, om bemiddeling vragen en/ of een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.