Aanbod

Praktijk Lenta biedt psychologische hulp in de basis GGZ gericht aan (ouders van) kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar.


Behandelaanbod bij:

 • Angstklachten;
  sociale fobie, faalangst, specifieke fobie en gegeneraliseerde angstproblematiek
 • Zelfbeeldproblematiek;
  onzekerheid, perfectionisme, overmatig piekeren
 • Lichte tot matige somberheid/ depressiviteit
 • Traumagerelateerde klachten (enkelvoudig/ licht tot matig)
 • Emotieregulatie moeilijkheden
 • Dwangklachten
 • Tics

Er is helaas geen behandeling mogelijk bij:

 • Acute su├»cidaliteit
 • Zelfbeschadiging
 • Middelenmisbruik
 • Eetstoornissen
 • Indien een gezaghebbende ouder geen toestemming verleent voor intake en behandeling bij diens kind (tot 16 jaar), kan de aanmelding vooralsnog geen doorgang krijgen.

Traject

Na overleg met de verwijzer (huisarts/ CJG) en/ of na het insturen van het aanmeldformulier (door ouders), zal een telefonische pre-intake met ouders/ jongere plaatsvinden.
Tijdens dit contact zal gescreend worden of de aanmelding passend lijkt voor de praktijk en of er wederzijdse overeenstemming is over de aanmelding. Indien de aanmelding doorgaat, zullen enkele documenten toegestuurd worden die voorafgaand aan de intake nodig zijn. Ook zal besproken worden hoe de verwijsbrief aangeleverd kan worden.
Indien de aanmelding niet geheel passend lijkt bij Praktijk Lenta, wordt er graag meegedacht over een plek die mogelijk beter aansluit bij de aanmeldklacht en hulpvraag. 

Vervolgens zal een startgesprek (intake) plaatsvinden om de aanmeldklacht samen met jou/ jullie in kaart te brengen. Hoe de samenstelling tijdens de intake eruit ziet, overleggen we met elkaar; dit is afhankelijk van degene die aanmeldt, het probleem, de hulpvraag en de leeftijd van het kind/ jongere. Meestal zal de intake (deels) tezamen met ouder(s) plaatsvinden. Maar soms geeft bijvoorbeeld een jongere aan dat hij/ zij het eerste gesprek juist graag alleen wil voeren. Of is het bij een jong kind juist handig als de ouder(s) eerst alleen zijn/ haar verhaal kan komen vertellen. We kunnen met elkaar een beslissing nemen die het meest gewenst is.
Tijdens het intakegesprek zal gekeken worden naar de ernst van de problemen, de complexiteit en het beloop van de klachten. Naast deze inhoudelijke zaken, zullen we ook enkele praktische zaken met elkaar doornemen; zoals de toestemmingsformulieren en het legitimatiebewijs van het kind/ jongere. Meer informatie over het legitimeren bij medische zorg kun je vinden op: rijksoverheid.nl.

Wanneer voldoende helder is wat er aan de hand is en welke vorm van behandeling hierbij gewenst is, zullen we met elkaar een behandelplan opstellen. In het behandelplan beschrijven we de doelen waaraan we samen zullen gaan werken. Ook bespreken we met elkaar hoe het gezinssysteem hierbij betrokken wordt en welke behandeltechnieken we zullen inzetten (zie: het gekleurde blok hieronder).

Soms is het nodig om bepaalde klachten gedurende de behandeling nader te monitoren. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van procesdiagnostiek. Dit kan bestaan uit observaties bij het kind/ jongere, het afnemen van vragenlijsten en/of een ontwikkelingsanamnese met de ouder(s). Dit overleggen we met elkaar en zullen we ook opnemen in het behandelplan.

Na de intakefase en aan het einde van de behandeling wordt de verwijzer geïnformeerd over het behandelplan en over het verloop van de behandeling. Dit wordt uiteraard met jouw toestemming en inhoudelijke akkoord gedaan.

Soms concluderen we bij de intake, of merken we tijdens het behandelproces, dat onderzoek en/of behandeling elders passender is. Dan wordt er meegedacht over een geschikte praktijk of organisatie en wordt je zo nodig ondersteund bij de doorverwijzing.


In de behandeling wordt o.a. gebruik gemaakt van:

 • Psycho educatie aan het kind/ de jongere en ouders.
  Dit houdt in: advies, voorlichting en informatie over de klachten of diagnose.

Het is gebruikelijk dat een behandeling bestaat uit een combinatie van bovenstaande behandeltechnieken.